Atalgojuma politikas principi

SIA “Valmieras ūdens”

 

Valmiera, Rūpniecības iela 50, LV-4201

Reģ.Nr.44103033608

Tālrunis 64226000

 

Atalgojuma politikas principi SIA „Valmieras ūdens”

 Saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58.panta prasībām SIA “Valmieras ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) ir pienākums publiskot savā mājaslapā internetā atalgojuma politikas principus.

Atalgojuma politikas mērķis:

Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt SIA “Valmieras ūdens” darbinieku atalgojuma pamatprincipus. Atalgojuma politika ir saistoša visiem SIA “Valmieras ūdens” darbiniekiem. Šo politiku nepiemēro Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanai. Atalgojuma politikas principi: SIA „Valmieras ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) izstrādāta vienota darba atalgojuma sistēma, balstoties uz šādiem principiem:

  1. Darbinieku sociāli – ekonomisko vajadzību apmierināšana. Sabiedrība nodrošina tādu atalgojuma līmeni, kas dod iespēju darbiniekam apmierināt sociāli – ekonomiskās vajadzības. Sabiedrība ir sociāli atbildīgs darba devējs, uzturot labāko praksi darba tiesību un darba aizsardzības jomā.
  2. Konkurētspējīga atalgojuma līmeņa uzturēšana. Sabiedrības darbinieku atalgojums tiek noteikts atbilstoši Sabiedrības finansiālajām iespējām un ekonomiskajai situācijai valstī ar mērķi piesaistīt kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus. Sabiedrība pastāvīgi rūpējas, lai darbinieka atalgojuma līmenis būtu atbilstošs tirgus apstākļiem un salīdzināms ar citiem konkurētspējīgiem uzņēmumiem valsts un privātajā sektorā, tajā pašā laikā tam jāatspoguļo SIA ”Valmieras ūdens” pamatvērtības: atvērtība, vienkāršība un atbildība, kā arī jānodrošina Sabiedrības ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšana.
  3. Atalgojuma taisnīgums. Atalgojuma sistēma Sabiedrībā veidota tā, lai darbiniekiem nodrošinātu vienlīdzīgu samaksu par darba ieguldījumu Sabiedrības labā. Taisnīguma princips paredz vienlīdzīgu samaksu par vienādas vērtības darbu, sadalot amatus pa amatu grupām. Atalgojuma elementi uz visiem darbiniekiem tiek attiecināti vienādā apmērā, atbilstoši vienlīdzīgu tiesību principam.
  4. Darba samaksas atbilstība darbinieka ieguldījumam. Sabiedrības darbinieku atalgojums noteikts tā, lai motivētu darbiniekus īstenot viņu individuālos mērķus, atbilstoši veicamā darba saturam un atbildības pakāpei. Sabiedrība pastāvīgi meklē risinājumus, kā optimāli nodrošināt saikni starp darbinieka individuālo darba sniegumu un atalgojumu.
  5. Darba samaksas caurskatāmība. Sabiedrības darbinieku atalgojuma sistēma ir caurskatāma, atalgojuma elementus, to piešķiršanas un administrēšanas kārtību nosaka Sabiedrības iekšējie normatīvie akti, kas izstrādāti ievērojot Darba likuma normas.

Darbinieku amatu klasifikācija un bruto atalgojums no 01.01.2021.

(atbilstoši štatu sarakstam)

Amatu grupu nosaukumi

Minimālais atalgojums, EUR

Maksimālais atalgojums, EUR

Darbinieku skaits

Valdes locekļi

792

3772

3

Struktūrvienību vadītāji

1700

2030

7

Speciālisti (inženieri, jurists, sabiedrisko attiecību speciālists, biroja administrators, grāmatveži, ekonomisti, laboranti)

1305

1810

23

Kvalificēti strādnieki, vienkāršas profesijas (mēnešalga)

640

1255

5

Kvalificēti strādnieki, vienkāršas profesijas (stundas likme)

4.11+25%*

5.78+25%*

43

*stundas likmes mainīgā daļa

 

Drukāt E-pasts