Privātuma politika

SIA “Valmieras ūdens”

 

Valmiera, Rūpniecības iela 50, LV-4201

Reģ.Nr.44103033608

Tālrunis 64226000

 

Privātuma politika

1. Ievads

SIA “Valmieras ūdens” (Pārzinis) rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Pārzinis saņem personas datus (mājas lapas vietnē, papīra formātā, videonovērošanas laikā u.c.).

2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir SIA “Valmieras ūdens”, reģ.Nr.44103033608, juridiskā adrese Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201, mājaslapa: www.valmierasudens.lv, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālrunis: +371 64226000.

3. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201.

4. Datu apstrādes nolūki

 • Personas identifikācija
 • Personāla atlase
 • Līguma sagatavošana un noslēgšana
 • Līguma saistību izpilde
 • Norēķinu administrēšana
 • Klientu apkalpošana
 • Pakalpojumu darbības nodrošināšana
 • Sniegto pakalpojumu uzlabošana, attīstība
 • Noziedzīgu nodarījumu novēršana/izmeklēšana/atklāšana
 • Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībsargājošām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomos
 • Iesniegumu izskatīšana, apstrāde un atbildēšana

5. Apstrādes tiesiskais pamatojums

 • Datu subjekts ir devis piekrišanu (Regulas 6.panta 1.punkta a. apakšpunkts);
 • Apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1.punkta b. Apakšpunkts);
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c. apakšpunkts);
 • Apstrāde ir vajadzīga Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai (Regulas 6.panta 1.punkta f. apakšpunkts).

6. Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu līgumu.

Iegūstot un izmantojot personu datus, Pārzinis daļēji izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro Pārziņa norādījumus un kurus Pārzinis pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolē.

Videonovērošanas dati pēc pieprasījuma var tik izpausti tiesībsargājošām institūcijām noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai, atklāšanai, pierādījumu iegūšanai.

7. Datu nodošana ārpus Latvijas

Saņemtie dati netiek nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiek nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

8. Datu glabāšanas ilgums

Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis personu datus izdzēš vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja Pārziņa tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites, tiesvedības, arhivēšanas vajadzībām).

9. Datu sniegšanas nepieciešamība

Personas dati Pārzinim ir nepieciešami, lai sagatavoti, noslēgtu un izpildītu līgumu ar Datu subjektu par jebkuru no Pārziņa sniegto pakalpojumu sniegšanu. Bez datu sniegšanas nav iespējama līguma noslēgšana, un bez līguma noslēgšanas nav iespējama Pārziņa pakalpojumu sniegšana.

Tāpat dati ir nepieciešami atbildes sniegšanai uz personas iesniegumu – lai noskaidrotu personas identitāti un kontaktinformāciju.

10. Datu subjekta tiesības

Datu subjekts var vērties pie Pārziņa un lūgt informāciju par viņa personas datu apstrādi rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Atbildi Pārzinis sniegs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, taču tas neietekmēs datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

11. Tiesības iesniegt sūdzību

Datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa datu aizsardzības speciālista ar rakstveida iesniegumu. Ja Datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai).

 

Drukāt E-pasts